Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT

Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-UBND

         Cần Thơ, ngày      tháng    năm 2016

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin

thành phố Cần Thơ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 12 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-TTg ngày 17 tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

Xét đề nghị của các Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Sở Nội vụ;

                                                          QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin thành phố Cần Thơ, gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban:

- Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

2. Các Ủy viên thường trực:

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Các Ủy viên:

- Lãnh đạo VP Ủy ban nhân dân thành phố;

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ;

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lãnh đạo Sở Công thương;

- Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch;

- Lãnh đạo Sở Y tế;

- Lãnh đao Sở Xây dựng;

- Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;

- Lãnh đạo Công an thành phố;

- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy thành phố;

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân;

- Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ;

- Thư ký Ban Chỉ đạo.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban theo văn bản cử người của các Sở, ban, ngành.

             Điều 2. Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin thành phố có nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương, cơ chế, chính sách để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội.

2. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.

3. Cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

4. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và hội nghị Ủy viên thường trực. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 1 năm 1 lần. Ủy viên thường trực họp 6 tháng 1 lần và đột xuất khi có yêu cầu.

2. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông, gồm Thư ký Ban Chỉ đạo và một số cán bộ, công chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Bộ phân giúp việc có nhiệm vụ: xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; điều hòa, phối hợp, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; hỗ trợ công tác cho Hội đồng tư vấn và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo giao.

3. Các Ủy viên thường trực quyết định thành lập tổ giúp việc đặt tại cơ quan mình. Các tổ giúp việc có trách nhiệm phối hợp công tác với Bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

4. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

5. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố; các thành viên khác của Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình.

6. Ban Chỉ đạo có Hội đồng tư vấn về các vấn đề chuyên môn gồm đại diện một số tổ chức liên quan và chuyên gia được mời làm việc theo nhiệm vụ và có thời hạn. Trưởng Ban thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn.

7. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn và Bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin thành phố Cần Thơ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 5;

- Bộ TT&TT;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- UBND thành phố

- Lưu VT.    

Đăng nhập

Liên kết website

Bình chọn

Cho nhận xét về thông tin trên trang Công nghiệp Công nghệ thông tin
041562
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
65
93
288
41562